fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza polityka prywatności (“Polityka Prywatności”) zawiera informacje dotyczące

przetwarzania danych osobowych zebranych w związku z udziałem w Hackathonie i Konferencji HackYeah organizowanym w dniach 14-15 września 2019 r. („Hackathon”).

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z udziałem w Hackathonie i Konferencji jest PROIDEA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Łabędziej 9, 30-651 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000448243, NIP 6793088842, która jest również organizatorem Hackathonu („Administrator”).Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (marta.kowalska@hackyeah.pl) lub telefonicznie (605177768). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 17:00.

W jakich celach i jakie dane osobowe przetwarzamy?

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 1. W przypadku Użytkowników Administrator pobiera i przetwarza następujące dane osobowe podane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na Hackathon: imię i nazwisko, adres e-mail oraz, numer telefonu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zawarcia z Administratorem umowy o uczestnictwo w Hackathon i jej wykonania. 
 2. W przypadku Uczestników zgłoszonych przez Użytkownika Administrator pobiera i przetwarza następujące dane osobowe podane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na Hackathon: imię i nazwisko, adres e-mail, informacje o tym skąd jest Uczestnik, jaki wybiera posiłek, ile lat pracuje w zawodzie, czym się zawodowo zajmuje, jakie są jego zawodowe zainteresowania oraz inne uwagi; a opcjonalnie także nazwę użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook oraz Linkedln oraz rozmiar koszulki.    
 3. Ponadto, podczas Hackathon mogą być przeprowadzane sesje fotograficzne i video, w związku z tym Administrator i Partnerzy Organizatora  będą przetwarzać Twój wizerunek na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 4. Podanie danych takich jak nazwa użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook, Linkdin, inne uwagi oraz rozmiar koszulki  jest dobrowolne i opcjonalne.
 5. Podanie następujących danych do faktury: nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miasto, NIP niezbędne do wystawienia faktury.
 6. Dane osobowe Użytkownika wymienione w pkt 4. przetwarzane są w celach związanych obsługą uczestnictwa w Hackathonie, w ramach wykonania przez Administratora umowy o uczestnictwo w Hackathonie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
 7. Dane osobowe Uczestnika wymienione w pkt 5. przetwarzane są w celach związanych obsługą uczestnictwa w Hackathon, na podstawie zgody Uczestników – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 8. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane osobowe wymienione w pkt 5 mogą być przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych związanych z ofertą Partnerów oraz Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (www.hackyeah.pl/partners19)
 9. Twoje dane osobowe wymienione w pkt 8. mogą być przetwarzane w celu wystawienia faktury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 10. Po wykonaniu umowy o udział w Hackathonie podstawę przetwarzania danych, w granicach określonych w pkt. 12 poniżej, stanowić będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przejawiający się w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego Administratora.
 11. Twoje dane osobowe podlegać mogą profilowaniu dla realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Dane te nie będą jednak wykorzystywane przez Administratora do automatycznego podejmowania decyzji.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawarcia z Administratorem umowy o udział w Hackathonie.
 2. W przypadku jeżeli wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do czasu wycofania przez Ciebie zgody.
 3. W przypadku, gdy Administrator uzyskał zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zakresie przekazywania ich Partnerom Hackathonu (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), Twoje dane będzie przetwarzał w tym celu do momentu ich przekazania Partnerom Hackathonu.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych są pracownicy oraz współpracownicy Administratora. Odbiorcami tych danych mogą być również podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi w zakresie organizacji Hackathonu. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora dostęp ma m. in. podmiot obsługujący Platformę, za pomocą której dokonywana jest rejestracja na Hackathon  (Platforma jest oferowana w ramach serwisu internetowego Evenea prowadzonego przez EventLabs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). Ponadto jeżeli korzystasz ze sposobu płatności on-line Administrator udostępnia dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności podmiotom obsługującym płatności.
 2. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Partnerów Hackathonu i Konferencji, również oni będą uprawnieni do przetwarzania wskazanych powyżej Twoich danych osobowych.
 3. W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane organom publicznym. Będzie tak jedynie w przypadkach, w których zobowiązują nas do tego przepisy obowiązującego prawa.
 4. Twoje dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki jedynie podmiotom, które gwarantują odpowiednie standardy ich ochrony, tj. w odniesieniu do których wydana została przez Komisję Europejską decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 45 RODO, w tym w ramach mechanizmu Privacy Shield, albo też w oparciu o inne odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w art. 46 RODO, w tym modelowe klauzule umowne.

Twoje prawa

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci różnorodne prawa. Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami można zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej marta.kowalska@hackyeah.pl] lub poczty tradycyjnej [Proidea Sp. Z o.o., ul Łabędzia 9, 31-651 Kraków). Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
 2. Przysługują Ci następujące prawa:
 1. Prawo żądania dostępu do danych.
 2. Prawo do sprostowania: jeżeli uważasz, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, możesz domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;
 3. Prawo do usunięcia: możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania: możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
 5. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Przysługuje Ci bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim. 
 6. Prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz ją w każdym czasie wycofać, przy czym wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 7. Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, możesz domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały Ci zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.
 1. Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić Ci najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cookies

Ogólne informacje o cookies

 1. Używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści reklam wyświetlanych na innych stronach oraz analizowania ruchu w Serwisie. Cookies umożliwiają nam lepsze poznanie sposobu Twojej interakcji z Serwisem. Pozwalają przez to lepiej zorganizować jego układ. Gromadzą one także informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z Serwisu, stronie, z której zostałeś przekierowany, a także liczbie odwiedzin i czasie Twojej wizyty na poszczególnych stronach. Cookies służą ponadto lepszej personalizacji komunikatów reklamowych przez nas oraz naszych partnerów. Pliki cookies Serwisu zapisywane są na Twoich urządzeniach automatycznie, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki na to pozwalają. Plik cookie zawiera zwykle nazwę domeny, zktórejpochodzi, swój „okres ważności”, atakże indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zawarte w plikach cookie mogą być łączone z innymi podanymi przez Ciebie danymi, w tym podanym przez Ciebie adresem e-mail. W ustawieniach przeglądarki internetowej możesz wyłączyć obsługę plików cookies. Jeśli skorzystasz z tej opcji, nawigacja na stronach serwisu będzie możliwa, ale działanie pewnych jego funkcji może być ograniczone.

Korzystanie z Serwisu bez wyłączenia obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki poczytywać będziemy jako Twoją zgodę na wykorzystywanie cookies.

 1. Serwis wykorzystuje zarówno cookie Administratora, jak i cookie pochodzące od podmiotów trzecich.

Google Analytics

Serwis wykorzystuje narzędzie Google Analytics, usługę analizowania sieci oferowaną przezGoogle Inc. („Google”). Narzędzie Google Analytics wykorzystuje cookie przechowywane na Twoim komputerze i pozwalające na korzystanie z Serwisu. Informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z Serwisu są standardowo przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Serwis wykorzystuje anonimizację IP. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie z wyprzedzeniem skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach spoza Unii Europejskiej, które są sygnatariuszami Porozumienia oEuropejskim Obszarze Gospodarczym. Pełen adres IP, przed skróceniem, będzie przesyłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych jedynie w wyjątkowych przypadkach. Google używa przesłanych informacji aby analizować na rzecz Administratora sposób użytkowania przez Ciebie Serwisu, aby tworzyć raporty o aktywności w Serwisie oraz aby zapewniać inne usługi na rzecz Administratora, związane z użytkowaniem Serwisu oraz Internetu. Zidentyfikowany przez Google Analytics adres IP nie będzie łączony z innymi danymi zbieranymi przez Google.

Remarketing

Serwis korzysta z cookie narzędzi remarketingowych, by móc kierować do Ciebie reklamy w serwisie Facebook (Facebook Pixel) i Google (Sieć Reklamowa Google).

Web beacons

Obok cookies Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Twój adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której wszedłeś do Serwisu. Niektóre podstrony w ramach Serwisu mogą zawierać tzw. web beacons. Web

beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

Adres IP

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość: gromadzenia adresów IP odwiedzających Serwis, które mogą być: pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być: przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu. Adresy IP gromadzone są w sposób anonimowy, co oznacza, że nie są kojarzone z jakimikolwiek danymi użytkowników.

Tajemnica telekomunikacyjna

 1. Zapewniamy Ci ochronę w ramach tajemnicy telekomunikacyjnej.

Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych w szczególnych przepisach.

Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą być przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu, jeśli jest to niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania lub nadzoru nad jego prawidłowym działaniem.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Może okazać się, że będziemy musieli wprowadzić zmiany w naszej Polityce Prywatności. Jeżeli dojdzie do zmiany Polityki Prywatności poinformujemy Cię o tym. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 5.04.2019r.