fbpx

Regulamin Konferencji i Hackathonu HackYeah 2019

 I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki wydarzenia typu hackathon wraz z konferencją pt. HackYeah (zwany dalej Hackathonem).
 2. Organizatorem Hackathonu jest PROIDEA Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-651) Łabędzia 9, NIP: 679-308-88-42, REGON: 122769022, wpisana do KRS pod numerem 0000448243, z którą skontaktować się można pod adresem email marta.kowalska@hackyeah.pl zwana dalej Organizatorem.

 

II Termin i miejsce

 1. Hackathon odbywać się będzie w dniach 14-15 września 2019 r. w Ptak Warsaw Expo, Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn 
 2. W czasie i w miejscu Hackathonu przeprowadzone zostaną konkursy na rozwiązanie przedstawionych zagadnień problemowych (zwane dalej Konkursem lub Konkursami).
 3. Ogłoszenie wyników Konkursów nastąpi 15 września 2019 na zakończenie Hackathonu. 
 4. Nie jest możliwy zdalny udział w Hackathonie..

 III Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem elektronicznym https://hackyeah.pl zawierająca informacje o Hackathonie oraz umożliwiająca zgłoszenie udziału w Hackathonie i Konferencji w charakterze Uczestnika za pośrednictwem Platformy.
 2. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu która dokonuje rejestracji Uczestników Hackathonu w imieniu własnym lub działa jako upoważniony przedstawiciel osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.
 3. Program – ustalony przez Organizatora szczegółowy plan Hackathonu, udostępniony w Serwisie oraz plan Konferencji po potwierdzeniu części lub wszystkich Prelegentów. Program ma charakter orientacyjny i może ulegać zmianom.
 4. Uczestnik – pełnoletnia bądź niepełnoletnia osoba uprawniona do udziału w Hackathonie oraz uzyskania świadczeń dodatkowych, określonych szczegółowo w pkt. VIII.4  Regulaminu.
 5. Platforma – strona internetowa dostępna pod adresem elektronicznym evenea.pl, do której następuje przekierowanie z Serwisu celem zgłoszenia udziału w Hackathonie w charakterze Uczestnika. Przekierowanie na Platformę następuje w momencie kliknięcia w zakładkę „Register” w Serwisie oraz po rozpoczęciu dokonywania Rejestracji na stronie Serwisu. Platforma jest oferowana w ramach serwisu internetowego Evenea prowadzonego przez Event Labs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 6. Sponsor – osoba lub firma fundująca nagrodę w Konkursach organizowanych w ramach Hackathonu.
 7. Partner – firma, która bierze udział w Hackathonie i Konferencji, prezentując swoje produkty i usługi. Partner może pełnić funkcję Sponsora.

 

 IV Udział w Hackathonie w charakterze uczestnika

 1. Uczestnikami Hackathonu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które nie są pracownikami, lub współpracownikami, wykonującymi powierzone im zlecenia na podstawie umów cywilnoprawnych Organizatora, ani spółek kapitałowo lub osobowo powiązanych z Organizatorem, zarówno pośrednio jak i bezpośrednio (zwane dalej Uczestnikami).
 2. Osoba niepełnoletnia może być Uczestnikiem wyłącznie po uzyskaniu zgody Organizatora. Osoby poniżej 18 roku życia mogą zostać dopuszczone do udziału w Hackathonie po wcześniejszej weryfikacji przez Organizatora (tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką opiekuna prawnego – załącznik nr 1). Prosimy o wcześniejszy kontakt e-mailowy na adres: rejestracja@proidea.org.pl.
 3. Organizator zawiadamia, że program Hackathonu zakłada wykonywanie przez Uczestników czynności o dużej intensywności i natężeniu przez okres 24 godzin.
 4. Uczestnik powinien rozsądnie ocenić i w razie wątpliwości skonsultować z lekarzem, czy jego stan zdrowia pozwala na udział w Hackathonie.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do zawiadomienia Organizatora w przypadku odczucia zawrotów głowy, mdłości, silnego zmęczenia, bólu głowy lub innych niepokojących objawów.
 6. Na potrzeby Hackathonu oraz zadań konkursowych Uczestnicy tworzą Zespoły liczące od 1 do 6 członków.
 7. Uczestnik może być członkiem dowolnej liczby Zespołów. O jego członkostwie w Zespole decydują pozostali członkowie Zespołu, na podstawie wkładu pracy we wspólne dzieło Zespołu.
 8. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu i Regulaminu Hackathonu oraz Konferencji.
 9. Zabrania się wnoszenia i posiadania przez Uczestników broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 10. Każdy uczestnik zobowiązany jest do noszenia opaski oraz identyfikatora w widocznym dla Organizatora miejscu (bądź zobowiązany jest do okazania ich każdorazowo po prośbie Organizatora), przez cały czas trwania Hackathonu i Konferencji. Brak opaski lub identyfikatora upoważnia Organizatora do usunięcia Uczestnika z terenu Hackathonu i Konferencji. Uczestnik nie może przekazywać innej osobie swojego identyfikatora, czy też opaski, zaś bilet na Hackathon jest imienny i przypisany jest konkretnemu Uczestnikowi. Każdy Uczestnik na terenie Hackathonu i Konferencji powinien posiadać przy sobie bilet w wersji papierowej bądź elektronicznej celem okazania go Organizatorowi.

 V Rejestracja do udziału w Hackathonie

 1. Warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału w Hackathonie jest zarejestrowanie się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się pod adresem URL https://hackyeah2019.evenea.pl oraz dokonanie opłaty za bilet oraz określone przez portal EVENEA.PL opłaty manipulacyjne, z którymi zapoznać można się przed dokonaniem zakupu biletu.
 2. Rejestracja dostępna jest od godziny 12.00 w dniu 05.04.2019, do godziny 15:00 w dniu 15.09.2019
 3. Podana cena jest ceną brutto i zawiera wszystkie podatki.
 4. Zysk z biletu zostanie przekazany na cele charytatywne.
 5. Bilety na Hackathon są spersonalizowane. Oznacza to, że podczas składania zamówienia należy obowiązkowo podać imię, nazwisko i adres e-mail każdego Uczestnika.
 6. Użytkownik dokonuje rejestracji w imieniu pozostałych Uczestników za ich zgodą. Dane osobowe Uczestnika, zgłoszonego przez innego Użytkownika przetwarzane są w celach związanych z obsługą uczestnictwa w Hackathonie,  na podstawie zgody Uczestników – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli zgłoszenia Uczestnika do udziału w Hackathonie dokonuje inny Użytkownik, Użytkownik winien być upoważniony do przekazania Administratorowi danych osobowych Uczestnika, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3. Użytkownik jest zobowiązany do okazania stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa na każde wezwanie Administratora.
 7. W formularzu rejestracji Uczestnika dostępnym na Platformie oraz w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko; adres e-mail (na ten adres e-mail zostanie przesłany bilet, informacje dotyczące organizacji Hackathonu, itp. dlatego prosimy o podanie bezpośredniego i aktualnego adresu e-mail) oraz następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko; adres e-mail (na ten adres e-mail zostanie przesłany bilet), informacje dotyczące organizacji Hackathonu, itp. dlatego prosimy o podanie bezpośredniego i aktualnego adresu e-mail); informacje o tym skąd jest Uczestnik, jaki wybiera posiłek, ile lat pracuje w zawodzie, czym się zawodowo zajmuje, jakie są jego zawodowe zainteresowania oraz inne uwagi; a opcjonalnie także nazwę użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook oraz Linkedln oraz rozmiar koszulki; 
 8. Dodatkowo Użytkownik podaje następujące dane do faktury: nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miasto, opcjonalnie: NIP. Nazwa firmy i NIP zostają podane celem uzyskania faktury, gdy zgłoszenie następuje na rzecz firmy (osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność prawną, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą). W formularzu rejestracji Użytkownik podaje również posiadany kod rabatowy (jeśli Użytkownik go otrzymał). Jeżeli Użytkownik, pomimo posiadania kodu rabatowego, nie poda tego kodu w toku rejestracji, traci uprawnienie do uzyskania rabatu, a rejestracja następuje na warunkach odpłatności wskazanych w cenniku.
 9. Przed wysłaniem formularza rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności. Poprzez przesłanie Organizatorowi uzupełnionego formularza, Użytkownik składa Organizatorowi ofertę zawarcia umowy o udział w Hackathonie 

10.Otrzymanie przez Organizatora oferty, o której mowa w pkt. V.9., jest potwierdzane poprzez przesłanie, za pomocą Platformy, na adres e-mail Użytkownika wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację. Z chwilą przesłania tej wiadomości Użytkownikowi, pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, albo też reprezentowaną przez Użytkownika osobą prawną, dochodzi do zawarcia umowy o udział w Hackathonie.

 1. Regulamin przewiduje następujące sposoby płatności:
 1. Płatność on-line: płatność kartą płatniczą. Forma płatności obsługiwana przez PayPal oraz Dotpay Sp. z o.o
 2. płatność offline: płatność przelewem elektronicznym. 
 1. W ciągu 7 dni od dnia rejestracji Organizator w przypadku dokonania płatności offline, przekaże na adres e-mail Użytkownika fakturę pro forma. Zapłaty za udział w Hackathonie dokonać należy w terminie i na numer rachunku Organizatora wskazany na fakturze pro forma. 
 2. Zapłata może być dokonana niezwłocznie po uzyskaniu od Organizatora potwierdzenia, o którym mowa w pkt. V.10 na numer rachunku bankowego

Organizatora wskazany w przesłanej Użytkownikowi wiadomości e-mail, albo za pośrednictwem systemów płatności internetowych (id: platnosci@proidea.org.pl).

 1. Rejestracja jest skuteczna jedynie, jeśli Użytkownik zaakceptuje Regulamin.: www.hackyeah.pl/rules
 2. Organizator może odmówić prawa do uczestnictwa w Hackathonie osobom, wobec których poweźmie uzasadnione przypuszczenie, iż dokonały rejestracji w celu innym, niż wzięcie udziału w Konferencji lub Konkursach organizowanych w ramach Hackathonu (w szczególności w celu rekrutacji pracowników). Rejestracja zostanie uznana za bezskuteczną, a opłata rejestracyjna zostanie zwrócona.

VI Prawo odstąpienia od umowy, zmiana nazwiska na bilecie

 1. Użytkownik będący konsumentem (tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych [rozumianą jako nieubezwłasnowolnioną osoba pełnoletnia, która może we własnym imieniu dokonywać czynności prawnych]) uprawniony jest do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami pkt. V.10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy następuje w formie pisemnej. Użytkownik może skorzystać ze wzoru oświadczenia załączonego do niniejszego Regulaminu (załącznik 2).
 2. Z zastrzeżeniem pkt. V.10. Użytkownik, który opłacił udział w wydarzeniu uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Hackathonie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. poprzez przesłanie Organizatorowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji w formie elektronicznej na adres rejestracja@prpidea.org.pl. W przypadku rezygnacji, o której mowa w niniejszym postanowieniu, Organizator zwróci Użytkownikowi kwotę odpowiadającą uiszczonej zapłacie za udział w Hackathonie. Zwrot nastąpi w terminie 30 dni, na podstawie faktury korygującej zaakceptowanej przez Użytkownika.
 3. Użytkownik, który nie opłacił udziału w wydarzeniu uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Hackathonie i Konferencji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r., poprzez przesłanie Organizatorowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji w formie elektronicznej na adres: reiestracia@proidea.org.pl
 4. Organizator dopuszcza wprowadzenie zmiany na liście uczestników. Informacja o zmianie Uczestnika powinna zostać zgłoszona Organizatorowi w terminie nie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem Hackathonu. Zmiana Uczestnika wymaga ponownego wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz przekazania przez Użytkownika informacji o zmianie Uczestnika na adres e-mai: rejestracja@proidea.org.pl, wraz z wskazaniem informacji o osobach, których zmiana dotyczy.

VII Przebieg Hackathonu

 1. Teren miejsca wydarzenia zostanie udostępniony Uczestnikom od godziny 10:00 w dniu 14 września 2019 do godziny 17:00 w dniu 15 września 2019 r..
 2. Hackathon rozpocznie się o godzinie 12:00 w dniu 14 września 2019 a zakończy 24 godziny później.
 3. W przypadku rozwiązania wszystkich zadań konkursowych przed upływem przewidzianego czasu, Hackathon może ulec skróceniu.
 4. Organizator w czasie trwania Hackathonu zapewnia:
 1. Wyżywienie;
 2. Napoje;
 3. Dostęp do instalacji sanitarnych (również prysznice);
 4. Stały dostęp do Internetu sieciowego oraz w ograniczonym zakresie dostęp do internetu bezprzewodowego;
 5. Przestrzeń do pracy.

VIII Konkursy

 1. W ramach Hackathonu przeprowadzone zostaną niezależne od siebie Konkursy, których przedmiotem będzie rozwiązanie zadań zamkniętych lub otwartych.
 2. Zadania zamknięte to zagadnienia z zakresu informatyki, w stosunku do których istnieje tylko jedno poprawne rozwiązanie.
 3. Zadania otwarte to zagadnienia z zakresu informatyki, polegające na stworzeniu przez Zespół autorskiego rozwiązania o tematyce przedstawionej w treści zadania otwartego.
 4. Każdy Konkurs posiada indywidualnego Sponsora nagród możliwych do wygrania w ramach danego Konkursu.
 5. Lista Konkursów oraz Sponsorów poszczególnych Konkursów dostępna jest na stronie internetowej www.hackyeah.pl. Lista Sponsorów zostanie zaktualizowana najpóźniej w dniu rozpoczęcia Hackathonu.
 6. Każdy Konkurs rozpoczyna się przedstawieniem przez Sponsora lub osobę przez niego wyznaczoną tematu zadania otwartego lub zamkniętego.
 7. Po zapoznaniu się z tematem zadania Uczestnicy mają 24 godziny na rozwiązanie zadań. Uczestnik ma możliwość ukończenia zadania wcześniej niż wyznaczony czas. Sposób zgłoszenia zadania konkursowego jest wyszczególniony w regulaminie danego konkursu.
 8. Regulaminy Konkursów zostaną opublikowane nie później niż w dniu rozpoczęcia imprezy na stronie www.hackyeah.pl.

IX Jury i kryteria ocen

 1. Oceny rozwiązań poszczególnych zadań dokonuje Jury danego Konkursu, składające się z minimum dwóch członków. Członkowie Jury wybierani są przez Sponsora danego Konkursu wspólnie z Organizatorem. Skład Jury zostanie opublikowany na stronie internetowej www.hackyeah.pl najpóźniej w dniu rozpoczęcia Hackathonu.
 2. W stosunku do zadań zamkniętych, Jury ocenia prawidłowość rozwiązania porównując je z wzorem rozwiązania przygotowanym przez Sponsora danego Konkursu. Sponsor wyłania zwycięski zespół według zasad opisanych w regulaminie danego Konkursu.
 3. W stosunku do zadań otwartych, Jury ocenia przygotowane przez Zespoły rozwiązania pod względem innowacyjności, możliwości praktycznego zastosowania, wartości wdrożeniowej, integralności oraz kompletności.
 4. Decyzje Jury zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia liczby głosów, wiążąca jest decyzja przewodniczącego Jury, wybieranego przez członków Jury ze swojego grona przed rozpoczęciem Konkursu.
 5. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 6. Po upływie wyznaczonego czasu zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian i poprawek w stosunku do przygotowanego rozwiązania. Zmiany i poprawki dokonane po upływie wyznaczonego czasu nie będą brane pod uwagę przez Jury.
 • X Prawa autorskie
 1. Sponsor danego Konkursu określa w jego Regulaminie kwestię przejścia praw do

nagrodzonego dzieła, a w szczególności praw autorskich. Autorskie prawa

majątkowe w stosunku do najlepszych rozwiązań pozostają przy uczestnikach, o ile regulamin danego Konkursu wyraźnie nie zastrzega przeniesienia praw, a w szczególności autorskich praw majątkowych na Sponsora danego Konkursu odbywającego się w ramach Hackathonu z chwilą wydania nagrody zwycięskim Uczestnikom, zgodnie z art. 921 § 3 kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 459). Przeniesienie praw autorskich nastąpi na podstawie stosownej umowy zawartej pomiędzy stornami.

 1. W razie wszelkich wątpliwości, Sponsor poszczególnych nagród w danym Konkursie odbywającym się w ramach Hackathonu jest osobą przyrzekającą nagrodę w rozumieniu art. 921 § 3 kodeksu cywilnego.
 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 w zakresie w jakim rozwiązanie stanowi program komputerowy odbywa się względem następujących pól eksploatacji:
 1. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie rozwiązania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
 2. tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu oraz dokonywanie jakichkolwiek innych zmian,
 3. rozpowszechnianie, w tym użyczanie lub najem rozwiązania lub jego kopii,
 4. zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie praw autorskich zależnych w stosunku do rozwiązania.
 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 w zakresie w jakim rozwiązanie nie stanowi programu komputerowego, odbywa się względem następujących pól eksploatacji:
 1. utrwalenie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, magnetycznego, światłoczułego, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi i drukarskimi,
 2. wprowadzenia do pamięci komputera i swobodnego udostępniania w

sieciach komputerowych, w tym: Internet oraz Intranet w szczególności przez stałe umieszczenie na publicznej stronie www całości dzieł lub ich części w sposób umożliwiający swobodne, wielokrotne kopiowanie każdemu zainteresowanemu,

 1. wprowadzanie egzemplarzy i nośników oraz zwielokrotnionych egzemplarzy i nośników do obrotu,
 2. publiczne odtwarzanie,
 3. publiczne udostępnianie egzemplarzy i nośników,
 4. publiczne wykonanie,
 5. najem i użyczenie,
 6. wystawienia,
 7. wyświetlania,
 8. sporządzania wersji obcojęzycznych (jak również z użyciem technik umożliwiających przekazywanie informacji dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności).
 9. nadania za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej lub w inny sposób poprzez sieć komputerową w tym zamieszczanie filmów w sieci Internet bez żadnych ograniczeń z wyłączeniem możliwości publicznego emitowania filmów lub ich części w telewizji.
 10. zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie praw autorskich zależnych w stosunku do rozwiązania.

XI Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursach są nagrody rzeczowe oraz nagrody pieniężne.
 2. Lista nagród rzeczowych oraz pieniężnych w poszczególnych Konkursach dostępna jest na stronie internetowej www.hackyeah.pl. Lista nagród zostanie zaktualizowana najpóźniej w dniu rozpoczęcia Hackathonu.
 3. Oferowane nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na nagrody pieniężne, inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
 4. Nagrody są fundowane przez Sponsorów poszczególnych Konkursów.
 5. Przewiduje się nagrody jedynie dla zwycięskich Zespołów, jednakże Sponsorzy oraz Organizator zastrzegają możliwość przyznawania wyróżnień oraz dodatkowych drobnych nagród rzeczowych dla konkretnych zespołów, których projekty zostaną uznane za wartościowe przez Organizatora, bądź przez Jury. W razie wszelkich wątpliwości do wyróżnionych zespołów nie stosuje się pkt X Prawa autorskie.

XII Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest PROIDEA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000448243, NIP: 6793088842, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł, wpłaconym w całości. z którą skontaktować się można pod adresem email marta.kowalska@proidea.org.pl
 2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych zostały wskazane w Polityce Prywatności (www.hackyeah.pl/privacy_policy).

XIII Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Użytkownik może zgłosić na adres e-mail biuro@proidea.org.pl lub pisemnie, na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja dotycząca przebiegu Hackathonu może być złożona w terminie 14 dni od dnia zakończenia Hackathonu. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Organizatora.
 3. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w pkt. XIII.2. nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Organizator nie udzieli odpowiedzi na reklamację we wskazanym powyżej terminie, uważa się, że uznał reklamację, tj. uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Użytkownika.

 XIV Zasady porządkowe

 1. Uczestnicy na Hackathonie  są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników, przestrzegać przepisów prawa oraz Regulaminu, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń służb porządkowych. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Hackathonu 
 2. Uczestnicy na Hackathonie są obowiązani do poszanowania praw i godności osobistej innych Uczestników. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz nękania innych Uczestników. Za nękanie przyjmuje się: obraźliwe komentarze słowne dotyczące płci, tożsamości płciowej, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, rozmiaru ciała, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, umyślne zastraszanie, prześladowanie, niewłaściwy kontakt fizyczny i niepożądana uwaga seksualna. Ponadto podczas Hackathonu zabrania się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację.
 3. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Hackathonie, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Uczestnicy są zobowiązani zgłosić niezwłocznie do Organizatora wszelkie przypadki nieodpowiednich zachowań (w szczególności tych wskazanych w powyżej) innych Uczestników.

XV Rejestracja przebiegu Hachathonu 

 1. Organizator i Partnerzy (www.hackyeah.pl/partners19) Hackathonu są uprawnieni do utrwalania i rozpowszechniania przebieg Hackathonu zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, artystycznego bądź teledysku), jaki i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy. W związku z tym wizerunek osób przebywających na terenie Hackathonu może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów bezterminowo, na co Uczestnik Hackathonu wyraża zgodę z momentem wejścia na teren Hackathonu.
 2. Organizator uprzedza, że przebieg Hackathonu będzie filmowany, fotografowany, transmitowaniy i nagrywany na nośniki w ramach audycji telewizyjnych radiowych, internetowych i innych publicznych transmisji według dowolnej aktualnej metody technicznej. 

 

XVI Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który jest konsumentem (tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych [rozumianą jako nieubezwłasnowolniona osoba pełnoletnia, która może we własnym imieniu dokonywać czynności prawnych]) mogą być rozstrzygane polubownie. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do

pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, rozstrzygania sporów oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych:

 1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;
 2. organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl)
 3. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 4. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 5. http://www.uokik.gov.pl/wazne adresy.php.
 1. W przypadku zaistnienia sporu wynikłego pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem będącym konsumentem dotyczącego umowy o udział w Hackathonie, konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym również w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Uczestnik będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a Organizatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Uczestnik będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

XVII  Postanowienia końcowe

 1. W czasie rejestracji Użytkownik składa oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest wymogiem do dokonania rejestracji, a tym samym udziału w Hackathonie. Dodatkowo Regulamin zostanie dostarczony mu w formie elektronicznej w formacie PDF.
 2. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, który przesłał Organizatorowi formularz rejestracji Uczestnika, odbywał się będzie drogą elektroniczną, ze strony Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w ustawieniach Konta, a ze strony
 3. Organizatora za pośrednictwem adresu rejestracja@proidea.org.pl lub innego adresu w domenie proidea.org.pl lub hackyeah.p
 4. Uczestnicy Hackathonu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnicy, którzy mimo wezwania do zaprzestania łamania postanowień Regulaminu, nie zastosują się do poleceń Organizatora, a w szczególności stwarzają swoim zachowaniem niebezpieczeństwo dla innych Uczestników, bądź zakłócają przebieg Hackathonu i Konferencji są zobowiązani do natychmiastowego opuszczenia Hackathonu i Konferencji i nie przysługują im z tego tytułu żadne roszczenia wobec Organizatora.
 6. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Hackathonu bądź jego odwołania wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń od niego niezależnych (stan wyjątkowy, klęska żywiołowa), które uniemożliwia przeprowadzenie Konkursu w terminie określonym w niniejszym Regulaminie. Uczestnikom, którzy zrezygnują z udziału w Hackathonie i Konferencji w zmienionym terminie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od ogłoszenia informacji o zmianie terminu Hackathonu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Wszelkie zmiany Regulaminu, w tym w zakresie terminów Konkursu zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Hackathonu oraz na profilu Facebook Hackathonu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator poinformuje również pocztą elektroniczną zarejestrowanych Uczestników. Zmiany wchodzą w życie w ciągu 14 dni od ich publikacji i rozesłania wiadomości Uczestnikom. Uczestnikom, którzy nie zaakceptują zmienionych postanowień Regulaminu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od publikacji zmian.
 9. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Hackathonu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 10. We wszelkich sprawach organizacyjnych, w tym w kwestiach spornych w trakcie Hackathonu decyduje Organizator.
 11. Regulamin wchodzi w życie w dniu 05.04.2019

Załącznik 2

Przykładowe oświadczenie od odstąpieniu od umowy

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

PROIDEA Sp. z o.o.,

Ulica Łabędzia 9,  30-651 Kraków

 

Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy uczestnictwa w Hackathonie organizowanym  w dniach 14-15 września 2019. 

Proszę o zwrot ceny na numer rachunku bankowego

Imię i nazwisko Klienta

 

Załącznik 1

Zgoda opiekuna prawnego

________________________________________

(Imię i nazwisko opiekuna prawnego, adres zamieszkania, telefon kontaktowy)

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA/PODOPIECZNEGO W HACKATHONIE I
KONFERENCJI HACKYEAH

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego:_________________________ (nazwisko, imię)W  Hackathonie realizowanym 14-15 września 2019 roku, w ___________.

Wyrażając zgodę na udział dziecka, jednocześnie biorę pełną odpowiedzialność za jego/jej udział w wydarzeniu i zobowiązuje się do opieki nad dzieckiem na miejscu. W przypadku wygranej mojego dziecka/podopiecznego oświadczam, iż jeżeli wymagana tego regulamin konkursu przeniosę majątkowe prawa  autorskie na rzecz organizatora konkursu. 

__________________________    ( podpis opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Hackathonu danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego podanych w formularzu rejestracyjnym celu organizacji Hackathonu.

____________________________    ( podpis opiekuna prawnego)

Akceptuję Regulamin Hackathoni i potwierdzam, że zapoznałam / łam moje dziecko/ podopiecznego z jego treścią oraz oświadczam, że moje dziecko/podopieczny będzie przestrzegał jego postanowienia. 

_____________________________(podpis opiekuna prawnego)

 

Załącznik 3

Upoważnienie dla Użytkownika 

Ja niżej podpisany niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROIDEA Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-651) Łabędzia 9, NIP: 679-308-88-42, REGON: 122769022, wpisaną do KRS pod numerem 0000448243 moich danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail, informacje o tym skąd jestem, jaki wybieram posiłek, ile lat pracuję w zawodzie, czym się zawodowo zajmuję, jakie są moje zawodowe zainteresowania oraz inne uwagi; a opcjonalnie także moją nazwę w serwisie społecznościowym Facebook oraz Linkedln oraz rozmiar koszulki) w celach związanych obsługą uczestnictwa w Hackathon oraz podanie wyżej wymienionych danych osobowych przez Użytkownika podczas procesu rejestracji na Hackathon. Ponadto oświadczam, że akceptuję Regulamin Hackathonu dostępny na stronie www.hackyeah.pl/rules

_____________________ (Imię i nazwisko Uczestnika)